Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden
 

Artikel 1. Toepasselijkheid


 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Aquaveen Veenendaal zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Aquaveen Veenendaal worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Aquaveen Veenendaal ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


 2.1 Alle aanbiedingen van Aquaveen Veenendaal zijn vrijblijvend en Aquaveen Veenendaal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Aquaveen Veenendaal. Aquaveen Veenendaal is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Aquaveen Veenendaal dit mee binnen tien  werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen


 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien  dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig  dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden door middel van vooruitbetaling of na ontvangst van de goederen (Afterpay). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Aquaveen Veenendaal.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Aquaveen Veenendaal  bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Aquaveen Veenendaal haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Aquaveen Veenendaal om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Aquaveen Veenendaal gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Aquaveen Veenendaal.


 Artikel 4. Levering


 4.1 De door Aquaveen Veenendaal opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Aquaveen Veenendaal  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten


 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Aquaveen Veenendaal  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Aquaveen Veenendaal garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid


 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Aquaveen Veenendaal daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Aquaveen Veenendaal de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3  Aquaveen Veenendaal is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Aquaveen Veenendaal verstrekte informatie.
7.4 Op vissen, planten, lagere dieren, aquarium, vijver en anderszins, vrijwaard Aquaveen Veenendaal van enige aansprakelijkheid, direct dan wel indirect, of eis tot schadevergoeding van directe dan wel indirecte ontstane schade dan wel schade aan derden bij gebruik van bij Aquaveen Veenendaal aangekocht product.


Artikel 8. Herroepingsrecht en retourzenden


 8.1 U heeft als particulier het recht op 14 dagen bedenktijd u kunt zonder opgave van reden binnen 14 dagen uw aankoopte annuleren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling.
8.2 Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met de producten, de verpakking en alle toebehoren. De producten mogen uitgepakt worden om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Producten mogen niet worden gebruikt.
8.3 Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht vragen wij vriendelijk dit binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling aan ons te laten weten. Dit is mogelijk vanuit de betreffende bestelling binnen uw account, per e-mail naar info@aquaveen.nl of telefonisch, per sms of WhatsApp op 0657052525.
8.4 Hierna dient u het product binnen 10 dagen aan ons te retourneren. Retourzendingen zullen alleen worden geaccepteerd indien wij zowel het product als eventuele hulpstukken, handleidingen en dergelijke in absolute nieuwstaat en in de originele, onbeschadigde verpakking ontvangen. Voor een snelle verwerking verzoeken wij u te allen tijde de pakbon en of factuur aan uw retourzending toe te voegen. Eventuele schade of verlies zijn voor eigen rekening.
8.5 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht komen de kosten van retourzending voor uw eigen rekening. Het door u betaalde aankoopbedrag zullen wij zo spoedig mogelijk terugbetalen (uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping), op voorwaarde dat wij de geretourneerde producten in absolute nieuwstaat hebben ontvangen. Indien de complete bestelling wordt geretourneerd zullen tevens de verzendkosten die eventuweel gemaakt zijn op onze webshop worden terugbetaald.

Aanbiedingen kunnen niet worden geroutineerd.


 8.6 Artikel 8 is alleen van toepassing op bestellingen welke door ons worden verzonden (verkoop op afstand).


Artikel 9. Garantie


 9.1 Indien Aquaveen Veenendaal producten aan de afnemer levert, is Aquaveen Veenendaal nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Aquaveen Veenendaal ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Aquaveen Veenendaal na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Aquaveen Veenendaal in behandeling te worden genomen.


Artikel 10. Bestellingen/communicatie


 10.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Aquaveen Veenendaal, dan wel tussen Aquaveen Veenendaal en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Aquaveen Veenendaal, is Aquaveen Veenendaal niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Aquaveen Veenendaal.


Artikel 11. Overmacht


 11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Aquaveen Veenendaal ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Aquaveen Veenendaal gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Aquaveen Veenendaal kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 12. Diversen


 12.1 Indien u aan Aquaveen Veenendaal schriftelijk opgave doet van een adres, is Aquaveen Veenendaal gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Aquaveen Veenendaal schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door Aquaveen Veenendaal gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Aquaveen Veenendaal deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Aquaveen Veenendaal in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Aquaveen Veenendaal vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 Aquaveen Veenendaal is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


 13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
13.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 14. Klachtenregeling


 14.1 Aquaveen Veenendaal beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Aquaveen Veenendaal, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
14.3 Bij Aquaveen Veenendaal ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Aquaveen Veenendaal binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
14.5 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
14.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Aquaveen Veenendaal, zal deze naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

 

Retourbeleid / Herroepingsrecht